Pedagogisch coach

Ook in het coachingstraject van de pedagogisch coach gaan wij samen op zoek naar de coachingsvragen en stellen wij een plan van aanpak op om de gewenste doelen te behalen. Hierbij leggen wij de focus op de kerntaken van een pedagogisch coach:

  • Coaching van de pedagogisch medewerkers
    Hierbij richt de coach zich op het versterken van de pedagogische vaardigheden van de medewerkers, de basale pedagogische vaardigheden en in het bijzonder de educatieve vaardigheden. De coach draagt er daarnaast ook zorg voor dat het pedagogisch beleid van de organisatie wordt geborgd en begeleidt de medewerkers in de overgang bij eventuele beleidswijzigingen.
  • Werken met een focus op opbrengsten
    De coach biedt ondersteuning bij het observeren, invullen van het kindvolgsysteem en het opstellen van handelingsplannen. De opzet is om medewerkers te leren om alle informatie die wij verzamelen via observaties en het kindvolgsysteem te duiden en te gebruiken om het aanbod op de groep vorm te geven.
  • Ondersteuning (zorg)kinderen en ouders
    De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij de begeleiding van kinderen die een extra zorgbehoefte hebben. Ze coacht de medewerkers in signaleren en het bieden van die extra zorg. Bij een complexe casus kan de coach er voor kiezen om de zorg (deels) over te nemen. Daarnaast onderhoudt de coach de contacten met externe partijen (zorg- en hulpverleners) en sluit zij eventueel aan bij de gesprekken met ouders.

Neem contact op voor vrijblijvend advies: