Klachtenprocedure 

Artikel 1: Definities

 1. Pebblz training & coaching, gevestigd te Dordrecht.
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer.
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Pebblz of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.
 5. Een directielid fungeert als functionaris klachtenprocedure

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Pebblz.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
 3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Hierbij houdt Pebblz zich aan de regels omtrent privacy, zoals opgenomen in onze privacyverklaring.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen.
 2. De directie onderzoekt de klacht, waarbij ze betrokken kan horen en beschikbare informatie kan bestuderen.
 3. Binnen ten hoogste 6 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten.

Artikel 4: Uitspraak

1. Binnen 6 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan zal de klager hiervan binnen de 6 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Ook zal er een indicatie worden gegeven wanneer de directie verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 5: Ingangsdatum

1. Deze regeling gaat in op 1 januari 2018.