Aanvullende algemene voorwaarden consumenten

Open voorlichting, cursus en training

 1. Een open voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (lees: activiteit) gaat niet door als er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Pebblz.
 2. Pebblz heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen als deze niet voldoet aan de door  Pebblz gestelde toelatingscriteria.
 3. Pebblz beslist in beginsel vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van bedoelde activiteit. Pebblz behoudt echter het recht om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
 4. Als de in lid 1 bedoelde activiteit geen doorgang vindt zal het betaalde deelnemersgeld terug worden betaald.
 5. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit, dit geldt alleen voor de gehele activiteit, dus niet voor een deel van de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient Pebblz hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 6. De aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van de training zijn voor rekening van deelnemer. 
 7. Indien het voor een medewerker van Pebblz door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal Pebblz trachten een vervangende medewerker in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt Pebblz zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen. 
 8. Pebblz heeft het recht om de medewerkers en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de medewerkers en de cursusleiding bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren. 
 9. Als Pebblz de geplande aanvangsdatum verandert, kan de deelnemer de inschrijving, binnen twee weken na bekendmaking van de verandering, kosteloos te annuleren.
 10. Pebblz heeft het recht om een deelnemer geen certificaat uit te reiken wanneer deze niet voldoet aan de door de training / Pebblz gestelde voorwaarden voor certificering. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie. 
 11. De ingeschreven deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving.