Algemene Voorwaarden

VAN PEBBLZ

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en producten die Pebblz bv levert, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 56269234 en gevestigd aan de Calandstraat 24-B, 3316 EA Dordrecht, telefoon 078-2001036, e-mail [email protected] en website www.pebblz.nl

 1. Begrippen
  1.1. Algemene Voorwaarden zijn deze Algemene Voorwaarden.
  1.2. Opdrachtgever is de persoon, de onderneming of de instelling waarmee Pebblz een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden.
  1.3. werkzaamheden zijn de door Pebblz aan Opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
  1.4. materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Pebblz ter beschikking worden gesteld.
  1.5 Overeenkomst is de overeenkomst tussen Pebblz en Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover hiervoor niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 3. Offertes
  3.1. De bij een aanbod vermelde voorwaarden en beschrijvingen zijn met de Algemene Voorwaarden een offerte die Opdrachtgever kan accepteren of niet.
  3.2. Bij maatwerk maakt Pebblz offertes op basis van informatie verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie nodig voor de opzet en de uitvoering van de opdracht. Het algemene aanbod, met beschrijving en voorwaarden kan onderdeel zijn van de offerte.
  3.3. Kennelijke vergissingen in het aanbod van Pebblz binden deze niet.
  3.4. Alleen toezeggingen van Pebblz die schriftelijk zijn vastgelegd gelden.
  3.5. Offertes zijn dertig dagen geldig.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  4.1. Pebblz bevestigd een Overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever, die daarop akkoord geeft.
  4.2. Pebblz is slechts gebonden aan een met hem gesloten Overeenkomst als deze schriftelijk is aangegaan door gemachtigde medewerkers.
  4.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat degene die de Overeenkomst bevestigd daarvoor bevoegd is.
  4.4. Pebblz beseft dat annuleren of verschuiven van opdrachtuitvoering door Opdrachtgevers kan worden gewenst. De extra kosten, waaronder gederfde inkomsten, die Pebblz hiervoor maakt mag ze in rekening brengen bij Opdrachtgever. De reden voor annuleren of verschuiven van uitvoering van activiteiten kunnen per keer verschillen. Pebblz gaat uit van de bereidheid van Opdrachtgever tot overleg over het deel van de Overeenkomst of uitvoering daarvan dat door annulering of verschuiving wordt getroffen, over eventuele oplossingen of alternatieven voor de ontstane situatie en over de omvang van de door Pebblz te declareren kostenvergoeding. Indicatie voor omvang van de extra kostenvergoeding, als percentage van de factuur voor de te annuleren of te verschuiven activiteit(en): 25% van het tot 4 weken voor werkzaamheden, 50% tot 2 weken voor de werkzaamheden en 100% binnen 2 weken voor de werkzaamheden.
  Als Opdrachtgever niet meewerkt aan het bovenbedoelde overleg dan stelt Pebblz de ontstane schade vast op de indicaties.
 5. Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door Pebblz.
  5.1.De resultaten van het gebruik van de door Pebblz verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Pebblz vallen.
  5.2. Pebblz heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
  5.3. Pebblz bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
  5.4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren worden opgeschort totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 6. Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever
  6.1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, die Pebblz naar zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  6.2. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan Pebblz ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
  6.3. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom vraagt, zal Pebblz de ter beschikking gestelde bescheiden terugsturen.
  6.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Privacyverklaring
  7.1. Pebblz heeft een Privacyverklaring waarin ze haar beleid heeft vastgelegd.
 8. Auteursrecht
  8.1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door Pebblz aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij Pebblz.
  8.2. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pebblz.
  8.3. Opdrachtgevers zijn niet gerechtigd diensten en producten van Pebblz met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden.
  8.4. Voor zover Pebblz in opdracht van Opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, berusten de auteursrecht bij Pebblz.
  8.5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500,- onverminderd het recht van Pebblz aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.
  8.6. Pebblz behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 9. Hulpmiddelen/materialen/werkruimten
  9.1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever plaatsvindt, zal Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.
 10. Overmacht
  10.1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pebblz tot uitvoering van de Overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel Pebblz als Opdrachtgever.
  10.2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de Overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Pebblz. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Pebblz, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
  10.3. Indien Pebblz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Pebblz gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
  10.4. Indien in de Overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is Pebblz gerechtigd na overleg met Opdrachtgever en/of afnemer een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren, indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de Overeenkomst.
 11. Ontbinding van de Overeenkomst
  11.1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.
  11.2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
  – de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  – de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  – als de wet schuldsanering natuurlijk personen van toepassing wordt verklaard op de andere partij;
  – de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  – de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  – buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
  11.3. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Pebblz nog niet is uitgevoerd. 11.4 Bedragen die Pebblz vóór de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  11.5. Indien Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Pebblz gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
 12. Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW
  12.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  12.2. Pebblz kan niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
  12.3. Als de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt of het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal Pebblz dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Als de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Pebblz de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Als een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal Pebblz dit tijdig als aanvullende opdracht aan Opdrachtgever tijdig bevestigen.
  12.4. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is, onverminderd deze Algemene Voorwaarden, gebonden aan de in de Overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.
 13. Betaling
  13.1. In de bevestiging wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
  13.2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  13.3. De betaling door Opdrachtgever dient binnen acht dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekeningen van Pebblz. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever na twee weken in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan Pebblz de wettelijke interest van Opdrachtgever vorderen.
  13.4. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op Opdrachtgever verhaald worden.
  13.5. In geval van WSNP, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Pebblz en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Pebblz onmiddellijk opeisbaar zijn.
  13.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 14. Prijzen
  14.1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Pebblz behoudt zich, met inachtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties voordoen.
  14.2. Indien Pebblz de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Pebblz nog niet is uitgevoerd.
  14.3. Behoudens het bepaalde in artikel Ontbinding van de overeenkomst laat het niet afnemen van de te verlenen diensten en of de te leveren producten door Pebblz Opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet.
 15. Gebreken, termijnen
  15.1. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de Overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Als Opdrachtgever gebreken vaststelt, moet hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag van de  uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk aan Pebblz te melden. Als een dergelijke melding niet tijdig is gedaan, wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de Overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
  15.2. Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door Opdrachtgever aan Pebblz gemeld. Pebblz en Opdrachtgever zullen het door Opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien Pebblz het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  15.3. Indien Opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel Klachtenbehandeling
  15.4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.
 16. Open voorlichting, cursus en training
  16.1. Een open voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (lees: activiteit) gaat niet door als er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Pebblz.
  16.2. Pebblz heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen als deze niet voldoet aan de door  Pebblz gestelde toelatingscriteria.
  16.3. Pebblz beslist in beginsel vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van bedoelde activiteit. Pebblz behoudt echter het recht om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
  16.4. Als de in lid 1 bedoelde activiteit geen doorgang vindt zal het betaalde deelnemersgeld terug worden betaald.
  16.5. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming voor een open activiteit schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
  16.6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit, dit geldt alleen voor de gehele activiteit, dus niet voor een deel van de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient Pebblz hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
  16.7. De reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van Opdrachtgever.
  16.8. Indien het voor een medewerker van Pebblz door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal Pebblz trachten een vervangende medewerker in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt Pebblz zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
  16.9. Pebblz heeft het recht om de medewerkers en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de medewerkers en de cursusleiding bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren. 16.10.Als Pebblz de geplande aanvangsdatum verandert, kan de deelnemer de inschrijving, binnen twee weken na bekendmaking van de verandering, kosteloos te annuleren.
 17. Geheimhouding
  17.1. Pebblz en Opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.
 18. Aansprakelijkheid
  18.1. Pebblz zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever Pebblz onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Pebblz voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Pebblz is deze aansprakelijk. De aansprakelijkheid is te allen tijde gemaximeerd tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden.
  18.2. Opdrachtgever vrijwaart Pebblz van alle aanspraken van derden wegens (vermeende) schade ten gevolge van de werkzaamheden en/of de inhoud van materialen van Pebblz. Alle (juridische) kosten die Pebblz moet maken om verweer te voeren tegen een dergelijke aansprakelijkstelling, zullen door Opdrachtgever worden betaald, dan wel vergoed. Een en ander is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Pebblz.
 19. Klachtenbehandeling
  19.1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel Gebreken, termijnen, is de klachtenprocedure van Pebblz van toepassing.
 20. Vervaltermijn
  20.1. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Pebblz in verband met het verrichten van werkzaamheden door Pebblz vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Dit kan niet later zijn dan een jaar na het afronden van de opdracht.
 21. Wijziging van de voorwaarden
  21.1. Pebblz is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking na bekendmaking van de wijzigingen en zijn van toepassing op de overeenkomsten die na bekendmaking worden afgesloten.
  21.2. De wijzigingen zijn van toepassing op eerder afgesloten overeenkomsten als mag worden aangenomen dat Opdrachtgever met de – met hem schriftelijk gecommuniceerde – wijzigingen instemt.
 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  22.1. Op alle door Pebblz gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  22.2.Elk geschil dat mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst of naar aanleiding van een overeenkomst die hiervan het gevolg mocht zijn, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.